Boek nu jouw intake-analyse

GDPR Privacybeleid

 

I. Inleiding

 1. Dit privacy beleid legt uit hoe Be4Balance omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Be4Balance in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 2. Be4Balane hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Be4Balance behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Be4Balance evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit 
 3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Be4Balance op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

  II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

 1. Be4Balance is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Be4Balance, Koepoortstraat 6/9, 3545 Halen. Ondernemingsnummer: 0760.458.224. Mailen [email protected] .  Be4Balance is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Be4Balance bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 2. Be4Balance kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Be4Balance en volgens de instructies van Be4Balance te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Be4Balance’ genoemd).

  III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Be4Balance ?

 1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Be4Balance kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Be4Balance. Hierbij wordt de content aangegeven waarin Be4Balance deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Be4Balance de gegevens verwerkt.
  • Identiteitsgegevens van de klant
  • Medische gegevens van de klant

Bv. Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, bloedresultaten, andere medische gegevens

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt of u registreert om de diensten van Be4Balance (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen o.m. door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

 • Gegevens over de verrichtingen van Be4Balance met u.

Bv. De informatie in verband met uw contacten met Be4Balance, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Be4Balance, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Be4Balance (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

 • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Bv. Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Be4Balance zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

  IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT PROJECT-MAKELAAR UW PERSOONSGEGEVENS ?

 1. Be4Balance verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Be4Balance zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. Be4Balance verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Be4Balance rusten
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Be4Balance, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

  1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 1. Be4Balance dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Be4Balance moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:
  • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen
  • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Be4Balance uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 

   

  2. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN BE4BALANCE

 1. Be4Balance verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Be4Balace ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
  • Het personaliseren van de diensten van Be4Balance
  • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
   • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
   • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Be4Balance, op basis van enquêtes bij klanten van PROJECT-MAKELAAR, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Be4Balance,
  • Toezicht op de activiteiten van Be4Balance, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Be4Balance, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
  • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
  • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
  • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
  • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
  • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Be4Balance of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

  3. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN BE4BALANCE : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

 1. Be4Balance voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Be4Balance onder meer:
  • De diensten die u reeds gebruikt en uw socio-demografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
  • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
  • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Be4Balance aanwezig was),
  • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
  • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
  • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

4. UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

 1. Be4Balance kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Be4Balance eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V. AAN WIE MAAKT BE4BALANCE UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

 1. Be4Balance behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Be4Balance kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Be4Balance bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 2. In sommige gevallen is Be4Balance bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

Be4Balance draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

Be4Balance dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Be4Balance gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Be4Balance ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Be4Balance zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Be4Balance en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 1. Be4Balance bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

 1. Be4Balance zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Be4Balance, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Be4Balance
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

 1. Be4Balance hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging Be4Balance neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Be4Balance gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Be4Balance onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Be4Balance u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

 1. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
  • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Be4Balance. Dit betekent dat u Be4Balance kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
  • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Be4Balance toelaat om dit te controleren
  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Be4Balance een einde genomen heeft, kan u Be4Balance  vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de verwijdering te vragen van persoonsgegevens die door Be4Balance op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Be4Balance een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Be4Balance (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Be4Balance kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Be4Balance heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Be4Balance vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Be4Balance.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Be4Balance evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Be4Balance, Koepoortstraat 6/9, 3545 Halen of per e-mail naar [email protected]

 

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

 1. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
  • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar [email protected]
  • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Kim Steinmeyer, Koepoortstraat 6/9, 3545 Halen
  • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Be4Balance is verzonden
  • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Be4Balance niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

 1. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
  • Per post : Koepoortstraat 6/9, 3545 Halen
  • Per e-mail : [email protected]
  • Telefonisch : 0492427447
 2. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op [email protected], of telefonisch op +32 2 274 48 00.